BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 48

     
*Bạn đang xem: Bảng cân đối số phát sinh theo quyết định 48

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu số S04 - DNN : BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Đơn vị : ...........

Mẫu số S04 - DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tháng ....... Năm .........

Số hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số dư đầu tháng

Số gây ra trong tháng

Số dư cuối tháng

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

Tổng cộng

Ngày ........ Mon ......... Năm .......

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*

*
Xem thêm: Gắn Vị Trí Trên Google Map S Miễn Phí, Gắn Nhãn Riêng Tư Cho Địa Điểm

*


*


*
Xem thêm: Truyện Cười Dành Cho Bà Bầu Trong Thời Gian Thai Kì Mới Nhất 2020

*


----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG mang lại DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)